Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 S8XTYZ246 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30 23/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY599 2-4-6, 10:30-12:00 24/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY599 2-4-6, 10:30-12:00 24/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ417 3-5-7; 19:30-21:00 25/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ348 3 - 5, 09:00 - 11:15 25/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ348 3 - 5, 09:00 - 11:15 25/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY487 3-5, 19:20 - 21:35 25/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY487 3-5, 19:20 - 21:35 25/06/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung HSK 1 S5XTYZ309 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 25/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ033 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 26/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 Online S8XOY034 2 - 4 - 6,  08:00 - 10:15 26/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online TSSOY073 2-4-6, 10:15-11:45 01/07/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S2SHYZ235 2-4-6, 19:45-21:15 01/07/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung HSK 1 S5XTYZ310 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 01/07/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S2SHYZ235 2-4-6, 19:45-21:15 01/07/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online TSSOY074 2-4-6, 18:00-19:30 01/07/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ352 3-5, 19:20-21:35 02/07/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S9SHYZ133 3 - 5, 15:00 - 17:15 02/07/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY488 3-5, 14:00- 16:15 02/07/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ352 3-5, 19:20-21:35 02/07/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 1 Online S1XOY042 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 21/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.2 S1XTXZ210 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 21/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 2 S2XTEZ342 2-4-6, 18:00-19:30 21/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.1 S3XTSZ288 2-4-6; 17:45-19:15 21/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S4SOY082 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 21/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 5.5 S4XTGWZ007 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 21/06/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung HSK 3.2 S5XTXZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S1SHYZ262 3 - 5; 19:15 - 21:30 20/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.1 S1XTSZ225 3 - 5; 09:30 - 11:45 20/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 2 S2XTEZ341 3-5, 19:20-21:35 20/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.1 Online S4XOS058 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 2 S4XTEZ411 3 - 5, 09:45 - 12:00 20/06/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S5SHEZ219 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY602 3-5, 13:15-15:30 20/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.1 S8XTSZ153  3 - 5 - 7, 19:30-21:00 20/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY602 3-5, 13:15-15:30 20/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại Nâng Cao 1 S8SHGYZ004 3 - 5 - 7, 18:00 - 19:30 20/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.1 Online TSXOW017 3-5, 19:15-21:30 20/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 TSXTX359 3-5, 19:30-21:30 20/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 1 S6SHYZ266 3 - 5; 17:45 - 20:00 20/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 2 S6SHEZ257 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 20/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ416 2-4-6; 17:45-19:15 19/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 S8SHSZ095 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S9SHYZ132 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S8SHYZ156 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 19/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 1 Online S1XOY044 2 - 4 - 6; 20:00 - 21:30 19/06/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung HSK 3.1 S5XTSZ200 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 Online TSXOY089 2-4-6, 19:45-21:15 19/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.1 (7 tuần) S3XTSZ287 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 19/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 TSSHX276 2-4-6, 18:00-19:30 19/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 1 Online TSSOW013 2-4-6, 19:45-21:15 19/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ350 2-4-6, 19:45-21:15 19/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ350 2-4-6, 19:45-21:15 19/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.3 S8XTQZ027 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 19/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S1SHEZ248 3 - 5; 14:00 - 16:15 18/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung Thiếu Niên 1 (13 tuần) S3SNYZ4 3-5; 17:30-19:30 18/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 2 S1XTEZ354 3 - 5; 19;15 - 21:30 18/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ415 3-5; 17:30-19:30 18/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung Thiếu Niên 1 (7 tuần) S3SNYZ006 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 18/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ436 3 - 5, 19:15 - 21:30 18/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ412 3-5; 14:30-16:45 18/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.2 S4XTXZ268 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ435 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 Online S4XOY106 3 - 5, 09:45 - 12:00 18/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 Online S4SOE074 3 - 5, 09:45 - 12:00 18/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 3.1 S9XTSZ109 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 Online S9SOS010 3 - 5, 09:30 - 11:45 18/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 3.1 S9XTSZ110 3 - 5, 19:15 - 21:30 18/06/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Trung HSK 2 S5XTEZ298 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY486 3-5, 09:30-11:45 18/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY486 3-5, 09:30-11:45 18/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY608 3-5, 17:45-19:15 và T7 ,17:50 - 19:30 18/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 TSSHS281 3-5, 14:00-16:15 18/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.3 Online TSXTGOS005 3-5, 9:30-11:45 18/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.1 TSXTW191 3-5, 9:30-11:45 18/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 1 S6SHYZ265 3 - 5; 8:30 - 10:45 18/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.1 S6XTSZ176 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Thiếu Niên Trung cấp 1 S1SZYZ001 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 17/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.1 S1XTSZ223 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 17/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 4.1 S2XTWZ122 2-4, 19:30-21:30 17/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.2 Online S3XOX24 2-4-6; 19:30-21:00 17/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ431 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 17/06/2024

Giảm 5% đăng ký trước khai giảng

SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ434 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 17/06/2024

Giảm 5% đăng ký trước khai giảng

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY605 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 17/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY605 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 17/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 4.2 Online S9XOL016 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 17/06/2024

  

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.1 TSXTGY061 2-4-6, 18:00-19:30 17/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 Online TSXOX043 2-4-6, 10:15-11:45 17/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.1 TSXTS369 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 17/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 1 S6XTYZ321 2 - 4, 8:30 - 10:45 17/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.1 S1XTSZ224 T7 - CN, 13:15 - 15:30 16/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Thiếu Nhi 3 (18 tuần) S1ETSZ008 T7 - CN; 08:00 - 09:30 15/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Thiếu Niên 2 S1SNEZ018 T7 - CN, 09:00 - 11:15 15/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.2 S1XTXZ214 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Thiếu Niên 2 S2SNEZ006 T7-CN, 13:00-15:15 15/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Thiếu Niên 4 S2SNXZ001 T7-CN, 15:30-17:45 15/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ433 T7 - CN, 15:30 - 17:45 15/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 2 S4SHLZ098 T7 - CN, 09:45 - 12:00 15/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S4SHYZ392 T7 - CN, 09:45 - 12:00 15/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 4.4 S3XTBZ46 T7-CN; 09:00-11:15 15/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung Thiếu Niên 1 (12 tuần) S3SNYZ005 T7-CN; 09:00-11:15 15/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 S8XTYZ245 T7 CN, 14:30 - 16:45 15/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 S9SHSZ060 7 - CN, 08:00 - 09:30 15/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 6 Online S9SOL002 7 - CN, 13:00 - 15:15 15/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ230 T7 - CN, 14:30 - 16:45 15/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 4.2 S3XTLZ110 T7-CN; 14:00-16:15 15/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung giao tiếp 2 TSSHE474 T7-CN, 15:30-17:45 15/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 1 S6XTYZ320 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 15/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.2 S6XTXZ169 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 15/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Thiếu Niên 1 Online TSNOY010 T7-CN, 15:30-17:45 15/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 4.1 S1XTWZ120 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 14/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 Online TSXOY084 2-4-6, 8:30-10:00 14/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.1 S4XTSZ276 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 14/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 3.2 S9XTXZ102 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.1 Online TSXOS049 2-4-6, 18:00-19:30 14/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.4 TSXTB096 2-4-6, 19:45-21:15 14/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.2 S8XTLZ061 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 14/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 3.1 S1XTSZ222 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 1 S1XTYZ374 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S4SHYZ391 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 4 Online S4SOX038 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S4SOY083 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 Online S4XOY100 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.1 S8XTWZ066 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S8SHYZ155 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 2 S9XTEZ167 3 - 5, 09:30 - 11:45 13/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 2 Online S9XOE087 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 1 Online S9XOY099 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S1SHEZ251 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 12/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online TSSOY072 2-4-6, 18:00-19:30 12/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 3.2 S2XTXZ235 2-4, 19:15-21:30 12/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 Online S4SOE073 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 4.3 S3XTQZ50 2-4-6; 17:45-19:15 12/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S4SOY081 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 2 S4XTEZ414 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 4.2 S4XTLZ137 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S1SHYZ264 2 - 4 - 6; 08:45 - 10:15 12/06/2024

Giảm 5% khi đăng ký trước khai giảng

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Thiếu Niên 1 S9SNYZ010 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:45 12/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 2 S9XTEZ173 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ410 2-4-6; 10:15-11:45 12/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ030 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 10:15 12/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.1 S8XTWZ064 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S1SOY024 2 - 4 - 6; 19:45 - 21:15 12/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 2 S3XTEZ387 2-4-6;19:30-21:00 12/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 4 S1SHXZ104 3 - 5; 19:15 - 21:30 11/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 1 S3XTYZ413 3-5-7;18:00-19:30 11/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung giao tiếp 4 S2SHXZ138 3-5 , 19:30-21:30 11/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 1 Online S9XOY097 3 - 5, 09:30 - 11:45 11/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S4SHEZ380 3 - 5, 08:00 - 10:15 11/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.2 S3XTXZ272 3-5-7; 19:30-21:00 11/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 2 S3XTEZ384 3-5-7; 17:45-19:15 11/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.1 TSXTS368 Thứ 3-5, 18:00- 19:10 và Thứ 7, 18:00- 19:45 11/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S8SHEZ150 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S8SOY021 3 - 5 , 19:30 - 21:45 11/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 1 S9XTYZ187 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 4.3 S9XTQZ028 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ229 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 11/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 TSSHE471 3-5 , 19:20-21:35 11/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 TSSHS280 3-5 , 19:30-21:30 11/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 1 S6XTYZ319 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 11/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ306 3 - 5; 8:30 - 10:45 11/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Thiếu Niên 5 S1SNWZ009 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 1 Cấp Tốc S1XTYZ372 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 08:45 - 10:15 10/06/2024

Giảm 5% khi đky trước khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 6.4 Online S2XTGOJ002 2-4-6, 17:50-19:20 10/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung giao tiếp 4 S3SHXZ124 2-4-6; 17:45-19:15 10/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 5.2 Online S3XGOE5 2-4-6; 19:30-21:00 10/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.2 S4XTXZ267 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.1 S4XTSZ275 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Cấp tốc S1SHYZ261 2 - 3 - 4 - 5 - 6; 10:15 - 11:45 10/06/2024

Giảm 5% khi đky trước khai giảng

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Thiếu Nhi 1 S9ETYZ016 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:45 10/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S3SHYZ198 2-4-6; 19h30-21h00 10/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ347 2-4-6, 18:00- 19:30 10/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiêng Trung HSK 1 S2XTYZ347 2-4-6, 18:00-19:30 10/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 5.2 S9XGEZ008 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 3.1 Online S9XOS042 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 10/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 2 S1XTEZ350 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 2 TSXTE583 2-4-6, 19:45-21:15 10/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 2 TSXTE584 2-4-6, 10:15-11:45 10/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.1 TSXTW189 2-4-6, 18:00-19:30 10/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 TSXTX363 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 10/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 2 S6SHEZ255 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 10/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 4 S6SHXZ102 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 10/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.1 S3XTSZ285 2-4-6; 19:30-21:00 10/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 4.2 S4XTLZ136 T7 - CN, 13:00 - 15:15 09/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.2 S8XTXZ137 SÁNG CN . 08:30 - 11:30 09/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 Online S1SOY025 T7 - CN, 09:30 - 11:45 08/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Trung HSK 2 S1XTEZ348 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 08/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY483 T7-CN, 15:30-17:45 08/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Thiếu Nhi 1 S8ETYZ008 15:00 - 16:30,  T7 - CN 08/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.1 Online S4XOS057 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 2 S4XTEZ412 T7 - CN, 15:30 - 17:45 08/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S4SHEZ378 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 4 S4SHXZ215 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 3.2 S3XTXZ275 T7-CN; 14:00-16:15 08/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 Online S8SOE018 T7 CN, 14:00 - 16:15 08/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY607 T7-CN, 13:00- 15: 15 08/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY607 T7-CN, 13:00- 15:15 08/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung giao tiếp 2 S3SHEZ189 T7-CN; 09:00-11:15 08/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 2 TSXTE585 T7-CN, 13:00-15:15 08/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.1 S8XTWZ066 T7 - CN, 14:30 - 16:45 08/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 4.1 S3XTWZ116 T7-CN; 09:00-11:15 08/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ308 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 08/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY483 T7-CN, 15:30-17:45 08/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ305 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 07/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 3.2 S4XTXZ266 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 4 Online S4SOB011 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 07/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 5.2 Online S4XTGOE013 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.2 S6XTXZ166 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 07/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ309 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 07/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao tiếp Thương mại 2 S2SHLZ065 3-5, 19:15-21:30 06/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 1 S9SHWZ019 3 - 5, 09:30 - 11:45 06/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S4SHEZ375 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 3 Online S4SOQ012 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S4SHYZ389 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 S4XTYZ430 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 06/06/2024

Giảm 5% đăng ký trước khai giảng

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 5.5 S9XGWZ004 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 3.2 Online S9XOX038 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 Online TSSOE068 3-5 , 19:30-21:30 06/06/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Quảng Đông 2 S1GDEZ083 3 - 5; 19:15 - 21:30 06/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 4.1 S2XTWZ121 2-4-6, 17:50-19:20 05/06/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Trung HSK 2 (7 tuần) S3XTEZ391 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 05/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 Online S8XOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/06/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 1 S6XTYZ318 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 05/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY601 3-5-7, 8:00-9:30 04/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 4.2 S2XTLZ117 3-5, 19:15-21:30 04/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 Online S4SOS041 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY485 3-5-7, 8:00-9:30 04/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng 

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY485 3-5-7, 8:00-9:30 04/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng 

SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 2 S4SHLZ097 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung HSK 4.1 S9XTWZ050 3 - 5, 09:30 - 11:45 04/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 2 TSXTE582 3-5 , 19:20-21:35 04/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Giao Tiếp 2 TSSHE468 Thứ 3-5 ,17:45 - 19:10 và Thứ 7, 17:50 - 19:30  04/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY601 3-5-7, 8:00-9:30 04/06/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 2 S2XTEZ337 2-4-6, 18:00-19:30 03/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 5.1 S4XTGYZ032 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 03/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 1 Online S4XOY103 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 03/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 4 S9SHXZ056 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S9SOE034 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.1 Online S8XOS007  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung giao tiếp 2 TSSHE472 2-4-6 , 8:30-10:00 03/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.3 TSXTQ099 2-4, 14:00-16:15 03/06/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ234 2 - 4 - 6, 08:00 -10:15 03/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 3.2 S2XTXZ236 T7- CN, 9:30-11:45 01/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 2 S4XTEZ407 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/06/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Trung HSK 2 Online S4XOE094 T7 - CN, 15:30 - 17:45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY604 T7-CN, 9:30-11:45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 TSXTY604 T7-CN, 9:30-11:45 01/06/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 S9SHSZ059 7 - CN, 15:30 - 17:45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương mại 1 TSSHW124 T7- CN, 15:30: 17h45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.2 TSXTL184 T7- CN, 9:30-11:45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 TSXTX358 T7-CN , 9:30-11:45 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung giao tiếp 4 TSSHX275 T7- CN, 13:00-15:15 01/06/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 4 TSSHB052 2-4-6, 18:00-19:30 29/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.3 TSXTGOS004 2-4-6, 18:00- 19:30 29/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ226 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 29/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 4.2 S2XTLZ119 2-4-6, 18:00-19:30 29/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 3.1 S2XTSZ243 2-4-6, 19:45-21:15 29/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY482 3 - 5, 14:00 -16:15 28/05/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 TSSHY482 3 - 5, 14:00 -16:15 28/05/2024

Giảm 8% HP khi đăng ký trước ngày khai giảng

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.4 TSXTB095 2-4-6, 10:15-11:45 27/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.2 TSXTGE057 2-4-6, 18:00-19:30 27/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 Online TSXOX042 2-4-6, 20:00-21:30 27/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 1 TSSHW123 2-4, 14:00-16:15 27/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ302 2 - 4; 8:30 - 10:45 27/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.2 S8XTLZ058 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 25/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 5.1 S2XTGYZ025 T7-CN, 9:00-11:15 25/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung Thiếu Niên 3 S2SNSZ002 T7-CN, 9:30-11:45 25/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 5.1 S2XTGYZ025 T7-CN, 9:00-11:15 25/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Thiếu Nhi 5 TSETW012 T7-CN, 15:30-17:45 25/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Thiếu Niên 5 TSSNW016 T7-CN, 15:30-17:45 25/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên Trung Cấp 1 TSSZY009 T7-CN, 15:30-17:45 25/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Thiếu Niên 5 TSSNW015 T7-CN, 9:30-11:45 25/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.1 TSXTW188 T7-CN, 9:30-11:45 25/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ224 3 - 5 - 7 , 17: 45 - 19:15 23/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.1 S8XTSZ150 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S8SHYZ154 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 23/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 2 S6XTEZ304 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 22/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 4.4 S6XTBZ021 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 4.2 S6XTLZ056 3 - 5; 17:45 - 20:00 21/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.2 S6XTXZ164 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 21/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ345 Thứ 3-5, 18:00-19:15 và Thứ 7, 18:00-19:40 21/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 1 S2XTYZ345 Thứ 3-5, 18:00-19:15 và Thứ 7, 18:00-19:40 21/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 1 S6SHYZ263 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 21/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 1 S8SHWZ026 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.2 TSXTGE056 3-5, 19:30-21:30 21/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Thiếu Niên 5 Online TSNOW006 2-4-6, 18:00-19:30 20/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.1 TSXTS366 2-4-6, 18:00-19:30 20/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 TSSHS279 2-4-6, 19:45-21:15 20/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.1 S6XTSZ172 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 20/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 3 S8SHSZ094 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 20/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 3.2 S2XTXZ234 2-4-6, 18:00-19:30 20/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.1 S6XTSZ175 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 19/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 S8XTYZ240 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 19/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 4.1 S6XTWZ061 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 18/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Trung HSK 4.2 S2XTLZ118 T7-CN, 9:00-11:15 18/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 1 S6XTYZ317 T7 17:45 - 20:00; CN 9:30 - 11:45 18/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 5.1 TSXTGY060 T7-CN, 13:00-15:15 18/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 4.4 TSXTB093 T7-CN, 13:15:15:30 18/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Nhi Trung Cấp 1 TSEZY003 T7-CN, 15:30-17:45 18/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.2 TSXTX355 T7-CN, 9:30-11:45 18/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 4.2 S6XTLZ057 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp Thương mại 1 S6SHWZ041 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 17/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.4 S8XTBZ024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp Thương Mại 1 S8SHWZ025 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00  17/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 4 S8SHXZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 2 S8SHEZ148 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 1 S8XTYZ241 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 16/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.2 S8XTXZ140 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 15/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp 1 S6SHYZ261 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 15/05/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Trung HSK 3.1 TSXTS365 3-5, 19:30-21:30 14/05/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Giao Tiếp 1 S8SHYZ153 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 13/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 4.1 S6XTWZ060 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 06/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung HSK 3.2 S6XTXZ161 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 06/05/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Trung Giao tiếp Nâng cao 5 Online S6SGOW001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 02/05/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Thư Pháp S2SF041 CN, 8:30-11:30 28/04/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Thư Pháp S2SF040 T7, 14:00-17:00 27/04/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung Thiếu Nhi 2 S8ETEZ006 2 - 4 , 17:45 - 19 :15 24/04/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 2 S8XTEZ216 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30  21/04/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 3.1 S8XTSZ145 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11 :30 14/04/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Trung HSK 4.2 S8XTLZ054 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 07/04/2024
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn