Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S6XTYZ302 2 - 4; 8:30 - 10:45 26/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 S8HKKYZ029 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 26/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTY577 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 26/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S3XTYZ376 2-4-6; 10:15-11:45 26/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTY577 2-3-4-5-6, 8:30-10:00 26/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY471 3-5 , 19:30-21:30 27/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 S3SHYZ186 3-5-7; 19:30-21:00 27/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 tuần) TSSHY468 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 27/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 (13 tuần) TSSHY468 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 27/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ380 T7-CN; 14:00-16:15 02/03/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY086 7 - CN, 15:30 - 17:45 02/03/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ374 7 - CN, 15:30 - 17:45 02/03/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S5XTYZ286 T7, CN 9:00 - 11:15 02/03/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S1XTYZ350 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 04/03/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY034 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 04/03/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S9SHYZ123 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 04/03/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ226 2 - 4 - 6 , 19:30 - 21:00 04/03/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ409 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 04/03/2024

Giảm 5% ĐK trước KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY029 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 04/03/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Cấp tốc S3XTYZ381 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 05/03/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Niên 4 S1SNXZ008 T7 - CN; 15:30 - 11:45 25/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ225 SÁNG CHỦ NHẬT,  08:30 - 11:30 25/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ295 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 25/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S1ETXZ005 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 24/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ337 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 24/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S1SOYZ020 T7 - CN, 09:30 - 11:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ208 T7 - CN; 09:30 - 11:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ197 T7 - CN, 15:30- 17:45 24/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ224 3 - 5 - 7 , 17: 45 - 19:15 24/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ118 T7-CN,9:00-11:15 24/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S2SNEZ005 T7-CN, 9:30- 11:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB087 T7-CN, 13:00-15:15 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ093 T7- CN, 13:15-15:30 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 4 TSETX014 T7- CN, 15:30-17:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 8 TSSNB010 T7- CN, 15:30-17:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 TSSNX020 T7- CN, 15:30-17:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 4 TSSNX019 T7- CN, 9:30-11:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX344 T7- CN, 9:30-11:45 24/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ214 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 24/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ224 3 - 5 -7, 17:45 - 19:15 24/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ366 3-5-7; 19:30-21:00 24/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ254 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ338 T7 - CN; 15:30 - 17:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 8 TSETB008 T7-CN, 15:30-17:45 24/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS355 T7-CN, 9:30-11:45 24/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ408 T7 - CN, 09:45-12:00 24/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE075 7 - CN, 09:30 - 11:45 24/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ165 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 24/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Thiếu Niên 7 S9ETISZ002 7 - CN, 09:30 - 11:45 24/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Thiếu Niên Trung Cấp 4 S9SZXZ001 7 - CN, 09:30 - 11:45 24/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ394 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ057 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 23/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ145 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 23/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S6SHYZ253 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ218 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 23/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ218 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 23/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ248 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 23/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S1XTLZ111 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 23/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ365 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 23/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Quảng Đông 4 S1GDXZ043 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 22/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 1 S3XGYZ17 3-5-7; 17:45-19:15 22/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW015 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ164 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ373 3 - 5, 09:45-12:00 22/02/2024

GIẢM 5% ĐK TRƯỚC KG

SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW015 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ159 3 - 5, 19:15 - 21:30 22/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ223 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 22/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ100 3 - 5, 19:15 - 21:30 22/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 Online S4XGOQ003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ234 2-4-6, 18:00-19:30 21/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ330 2-4-6, 19:45- 21:15 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE578 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS273 2-4-6, 10:15-11:45 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên Online 4 TSNOX007 2-4-6, 18:00-19:30 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE570 2-4-6, 18:00-19:30 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE461 2-4-6, 19:45-21:15 21/02/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS042 2-4-6, 20:00-21:30 21/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ083 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00  21/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ090 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 21/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ406 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ057 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 21/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ292 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 21/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ270 2-4-6; 19:30-21:00 21/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S9XTXZ087 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 21/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S9XTWZ047 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/02/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ024 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 21/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ265 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 21/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ214 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ196 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S1XTXZ201 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ205 3 - 5; 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 (13 tuần) S2SHEZ219 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00- 19:30 20/02/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ329 3-5, 9:30-11:45 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ096 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 S5XGYZ006 2 - 3 - 6, 8:30 - 10:45 20/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ182 3-5-7; 19:30-21:00 20/02/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ184 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S5XTXZ170 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S5XTBZ019 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 online S3SOY25 3-5; 19:15-21:30 20/02/2024
SHZ QUANG TRUNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ214 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ290 3 - 5; 8:30 - 10:45 20/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ293 3 - 5; 8:30 - 10:45 20/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ294 3 - 5; 17:45 - 20:00 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 S4SNEZ005 3 - 5, 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ084 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX033 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE011 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGYZ028 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ396 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 20/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ336 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 8 Online S4XGOB001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ264 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ206 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ140 2 - 4 -6, 19:30 - 21:00 19/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ131 2 - 4 - 6,  08:00 - 10:15 19/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ364 2-4-6; 19:30-21:00 19/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ139 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 19/02/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S6SHXZ099 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S1XTBZ090 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 19/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ363 2-4-6; 17:45-19:15 19/02/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 19/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ263 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 19/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW031 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ238 2 - 4 - 6; 10:20 - 11:50 19/02/2024
SHZ NGUYỄN TRÃI
Hoa Văn Thiếu Nhi 4 S1ETXZ006 T7 - CN; 14:00 - 16:15 18/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ262 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Thiếu Niên 3 Online S4NOS001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ134 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 7 Online S4EOQ001 T7 - CN, 10:00 - 111:30 18/02/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S3XTWZ107 T7-CN; 14:00-16:15 17/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB019 T7 - CN, 14:00 - 15:30 17/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS036 T7 - CN, 09:45 - 12:00 17/02/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ062 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 31/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ133 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 31/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ151 2 - 4; 8:30 - 10:45 31/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Nâng Cao 2 S4XGKEZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 30/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS052 3 - 5, 19:15 - 21:30 30/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ132 3 - 5, 19:15 - 21:30 30/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S6XTWZ056 3 - 5; 17:45 - 20:00 30/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ257 3-5-7; 17:45-19:15 30/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ269 3-5-7; 17:45-19:15 30/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 7 S9SOQ001 7 - CN, 09:00 - 11:15 27/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ157 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 27/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 Online TSXGOW001 T7-CN, 13:15-15:30 27/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB086 T7-CN, 9:30-11:45 27/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ268 T7-CN; 09:00-11:15 27/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Thiếu Niên 7 S2SNQZ002 T7-CN, 13:00-15:15 27/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL177 T7-CN, 9:30-11:45 27/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ365 T7-CN; 14:00-16:15 27/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ126 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ155 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 26/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ161 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 26/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ267 2-4-6; 17:45-19:15 26/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ256 2-4-6; 19:30-21:00 26/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL029 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S2XTWZ117 3-5 , 19:15-21:30 25/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Cấp tốc S3XTSZ266 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 25/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S9XTQZ022 3 - 5, 09:30 - 11:45 25/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 24/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW030 3 - 5, 19:15 - 21:30 23/01/2024
SHZ LÝ THƯỜNG KIỆT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ261 3 - 5, 19:15 - 21:30 23/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 TSXGY056 3-5 , 19:30-21:30 23/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S2XTLZ116 3-5 , 19:15-21:30 23/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Đàm thoại 7 S3SHQZ22 2-4-6; 19:30-21:00 22/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ137 2-4, 19:30-21:30 22/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S2XTQZ043 2-4, 19:30-21:30 22/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng cao 6 Online (18 tuần) S3XGOL2 2-4-6; 21:30-22:30 22/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK5 S8HKKWZ001 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 22/01/2024

Tặng giáo trình khi đăng ký đóng trước KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ205 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11:30 21/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ137 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11:30  21/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW014 T7-CN, 13:15-15:30 20/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS029 T7-CN, 9:30-11:45 20/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL177 T7-CN, 9:30-11:45 20/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ233 T7-CN, 13:00-15:15 20/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S6SGOX001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 18/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ010 3-5-7, 17:50-19:20 18/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY067 3-5, 19:30-21:30 18/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ326 3-5-7, 18:00-19:30 18/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1(13 tuần) TSXTY581 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 18/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1(13 tuần) TSXTY581 Thứ 3-5, 18:00-19:20 và Thứ 7, 18:00-19:30 18/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ091 2-4-6, 18:00-19:30 17/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ335 2-4-6, 18:00-19:30 17/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S2XTYZ335 2-4-6, 18:00-19:30 17/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX032 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S9SHWZ017 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S6XTLZ055 3 - 5; 17:45 - 20:00 16/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE566 3-5, 9:30-11:45 16/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE567 3-5 , 19:30-21:30 16/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ221 3-5 , 19:30-21:30 16/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ377 3-5; 14:30-16:45 16/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY470 3-5, 9:30-11:45 16/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY470 3-5, 9:30-11:45 16/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S9XTYZ169 3 - 5, 19:15 - 21:30 16/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S8XTQZ021 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S8XTLZ052 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 15/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ211 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS040 2-4-6, 18:00-19:30 15/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY079 2-4-6, 18:00-19:30 15/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS354 2-4-6, 18:00-19:30 15/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY580 2-4, 14:00-16:15 15/01/2024

Giảm 8% khi đăng kí trước khai giảng

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ228 2-4-6, 19:45-21:15 15/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY580 2-4, 14:00-16:15 15/01/2024

Giảm 8% khi đăng kí trước khai giảng

SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S2SHYZ228 2-4-6, 19:45-21:15 15/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ163 Thứ 7 (17:45 - 20:00); chủ nhật (9:30 - 11:45) 13/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 3 TSSNS021 T7-CN, 13:15-15:30 13/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS353 T7-CN, 9:30-11:45 13/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW183 T7-CN, 15:30-17:45 13/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ222 T7-CN, 15:30-17:45 13/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S3XTQZ45 T7-CN; 14:00-16:15 13/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ096 7 - CN, 15:30 - 17:45 13/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW182 2-4-6, 18:00-19h:30 12/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ162 3 - 5; 8:30 - 10:45 11/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S8XOY028  3 - 5, 19:30 - 21:45 11/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS037 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 10/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S9SHQZ003 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ220 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY066 2-4-6, 10:30-12:00 10/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ209 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY083 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ154 3 - 5, 19:15 - 21:30 09/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ055 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S6XTXZ154 3 - 5; 17:45 - 20:00 09/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ291 3 - 5; 17:45 - 20:00 09/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S6SOE005 3 - 5; 19:15 - 21:30 09/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY574 3-5, 9:30-11:45 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY574 3-5, 9:30-11:45 09/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY080 3-5, 9:30-11:45 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ133 3-5, 19:30-21:30 09/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ088 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ220 3-5, 9:30-11:45 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ133 3-5 , 19:30-21:30 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ005 3-5 , 19:30-21:30 09/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Cấp tốc S3XTXZ259 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ232 3-5, 9:30-11:45 09/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ144 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S2XGXZ005 3-5, 19:30-21:30 09/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK2 ( 0-HSK2) S8HKKYZ028 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 08/01/2024

tặng giáo trình khi đóng trước NGÀY KG

SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S6SHBZ019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 08/01/2024
SHZ VÕ VĂN NGÂN
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ245 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 08/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S8SOY017 2 - 4 -6, 19:30-21:00 08/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Cấp tốc S3XTEZ361 2-3-4-5-6; 08:30-10:00 08/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ136 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/01/2024
SHZ HỒNG BÀNG
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY032 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 08/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Lớp Thư Pháp S2SF039 CN, 8:30-11:30 07/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ208 T7 - CN,  14:30 - 16:45 06/01/2024
SHZ PHAN ĐĂNG LƯU
Tiếng Hoa Tổng hợp 1 S3XTYZ375 T7-CN; 09:00-11:15 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Thiếu Niên 6 TSSNL013 T7-CN, 15:30-17:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online TSXGOX003 T7-CN, 9:30-11:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE074 T7-CN, 9:30-11:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ090 T7-CN, 15:30-17:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS352 T7-CN, 9:30-11:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ327 T7-CN, 9:30-11:45 06/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE075 2-4-6, 18:00-19:30 05/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE060 2-4-6, 19:45-21:15 05/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ213 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 04/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 TUẦN) S2XTYZ336 Thứ 3-5 18:00-19:20, Thứ 7 18:00-19:30 04/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 (13 TUẦN) S2XTYZ336 Thứ 3-5 18:00-19:20, Thứ 7 18:00-19:30 04/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ135 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 04/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE061 3-5, 9:30-11:45 04/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW016 3-5, 9:30-11:45 04/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ126 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 04/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX264 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ219 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ325 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2024
SHZ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ231 2-4-6, 18:00-19:30 03/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK4 S8HKKSZ008 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 03/01/2024

Tặng giáo trình khi đóng trước ngày KG

SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX342 3-5-7, 08:00-09:30 02/01/2024
SHZ NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB085 3-5 , 19:30-21:30 02/01/2024
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ143 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 28/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ124 2 - 4 - 6, 19:30 - 21 :00 27/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ134 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc HSK3 S8HKKEZ026 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ206 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 26/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S8SHLZ022  2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S8SHWZ023 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 15/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 S8SHQZ005 3 - 5 - 7, 18:00 - 19:30 12/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ141 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 11/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ085 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 05/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 S8ETYZ006 2 - 4 , 17:45 - 19 :15 04/12/2023

Tặng bộ sách khi đăng ký đóng trước KG

SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S8XTYZ216 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:30 - 11:30  03/12/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ195 SÁNG CHỦ NHẬT, 08:00 - 11 :30 26/11/2023
SHZ THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S8XTWZ054 SÁNG CHỦ NHẬT , 08:30 - 11:30 19/11/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn