Lịch khai giảng
Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ358 3 - 5, 14:00-16:15 01/06/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY056 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 03/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTYZ362 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 07/06/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ363 3 - 5, 19:15-21:30 08/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ344 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY073 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY059 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY074 3 - 5, 19:15-21:30 13/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY075 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ364 3 - 5, 09:45-12:00 15/06/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 1 S4SHYZ 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY058 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ345 T7 - CN, 09:45 - 12:00 17/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ365 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ366 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ346 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ109 T7 - CN, 09:45 - 12:00 28/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 5 Online S4EOW001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 28/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ331 3 - 5, 14:00-16:15 30/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ014 3 - 5, 19:15-21:30 30/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ343 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 31/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online S4XGOX005 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 31/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SHWZ094 3 - 5, 14:00-16:15 01/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 T7 - CN, 09:45 - 12:00 04/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ015 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ344 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ224 3 - 5, 19:15-21:30 06/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ003 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00-11:30 06/06/2023

Tặng bộ giáo trình

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB012 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online S4XGOX001 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 08/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 1 Online S4SGOY005 3 - 5, 19:15-21:30 08/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE068 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 Online S4XGOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ018 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE065 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 09/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 3 S4SNSZ001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ333 T7 - CN, 09:45 - 12:00 10/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ334 3 - 5, 19:15-21:30 13/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 Online S4NOY001 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 14/06/2023

Tặng bộ giáo trình khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Niên 1 S4SNYZ004 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 14/06/2023

Tặng bộ giáo trình

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX022 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S4SHXZ197 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL022 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL023 3 - 5, 19:15-21:30 15/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 6 S4XTKLZ005 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 15/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ332 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX041 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ346 T7 - CN, 13:00 - 15:15 17/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE051 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ350 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS026 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX021 3 - 5, 19:15-21:30 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ233 3 - 5, 09:45-12:00 20/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW025 3 - 5, 19:15-21:30 22/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ235 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE066 T7 - CN, 15:30 - 17:45 24/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS027 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS025 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 5 Online S4SGOW002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 28/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTEZ361 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 30/06/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 S4XGQZ001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 Online S4XGOW001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 26/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY057 T3 - 5, 19:15 - 21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW024 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ232 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ110 3 - 5, 19:15-21:30 25/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ341 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 24/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 Online S4XGOX004 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 24/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ360 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE007 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ199 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ348 3 - 5, 19:15-21:30 23/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS024 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE063 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 22/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ222 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ341 T7 - CN, 09:45 - 12:00 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ342 T7 - CN, 13:00 - 15:15 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ359 T7 - CN, 15:30 - 17:45 20/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY072 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE053 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ355 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/05/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS043 3 - 5, 19:15-21:30 18/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ349 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ223 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY071 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ339 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ340 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE064 3 - 5, 19:15-21:30 16/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW011 T2 - 4- 6, 18:00 - 19:30 15/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY055 T7 - CN, 15:30 - 17:45 13/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ338 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ220 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ231 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTYZ361 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 11/05/2023

Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ340 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 11/05/2023

Giảm 10% học phí khi đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL019 3 - 5, 14:00-16:15 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX040 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 S4XTWZ116 3 - 5, 19:15-21:30 11/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ357 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 10/05/2023 Giảm 10% HP khi đăng ký trọn khóa trước ngày khai giảng
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ024 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ052 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ330 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX020 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ339 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ219 3 - 5 - 7, 17:45-19:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE049 3 - 5, 19:15-21:30 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW012 T3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 09/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ356 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL017 T7 - CN, 14:00 - 15:30 07/05/2023
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/05/2023
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi   Kết nối chúng tôi  


Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn