Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 25/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY032 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 26/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 02/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 S4XTKYZ012 T2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 06/06/2022

Giảm 10% HP đăng ký trước khai giảng

SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY045 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ295 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ296 T3 - 5, 09:45 - 12:00 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY046 7 - CN, 09:45 - 12:00 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY034 3 - 5 , 09:45 - 12:00 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ305 3 - 5, 14:00-16:15 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ278 3 - 5, 19:15-21:30 26/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ288 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 S4XTLZ100 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE 3 - 5, 14:00 - 16:15 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL005 3 - 5, 19:15-21:30 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ279 3 - 5, 19:15-21:30 02/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ275 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ285 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ289 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS023 3 - 5, 19:15-21:30 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE040 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 12/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX011 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 S4XTQZ050 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 13/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS013 3 - 5, 19:15-21:30 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 S4XTBZ047 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 Online S4SGOE001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ280 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ282 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX003 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ281 T7 - CN, 15:30 - 17:45 19/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS014 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE039 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 S4SHBZ036 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ001 3 - 5, 19:15-21:30 23/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKSZ004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 24/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW001 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ290 3 - 5, 19:15-21:30 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 29/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL004 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE042 3 - 5, 19:15-21:30 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ274 T7 - CN, 09:45 - 12:00 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ291 T7 - CN, 13:00 - 15:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ295 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ297 T7 - CN, 09:45 - 12:00 21/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ272 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 S4SHLZ087 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ019 3 - 5, 19:15-21:30 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ290 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ010 2 - 3- 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ192 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ289 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 16/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE026 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 13/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng hợp 2 S4XTEZ271 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ293 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 11/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ292 3 - 5, 14:00 - 16:15 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ193 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 S4SHWZ091 3 - 5, 19:15-21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY043 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ287 T7 - CN, 09:45 - 12:00 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ009 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 08:00 - 09:30 28/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS019 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 27/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX008 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ286 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY030 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 S4XGEZ018 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ285 3 - 5, 09:45 - 12:00 14/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ291 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY029 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 Online S4SGOS002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY042 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE036 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 S4XTYZ283 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 05/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 S4SHYZ290 3 - 5, 19:15 - 21:30 05/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn