Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHYEZ183 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ124 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ306 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE050 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S2SHXZ124 3 - 5, 9:00 - 11:15 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE037 3-5, 19:30 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE399 2-4-6, 8:30-10:00 28/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ204 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ205 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX026 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ125 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ305 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ080 3 - 5 - 7, 08:00 - 10:15 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ114 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 01/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ135 SÁNG CN , 08:30 - 11:30 02/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE477 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ277 2-4-6 ;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ195 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ126 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ300 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ261 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ194 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 03/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ147 2 - 4 - 6, 08:00 - 10:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ057 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ095 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE039 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS287 3-5-7, 17:45-19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX238 3-5, 19:30-21:30 04/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ192 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ087 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ272 3-5-7;17:45-19:15 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE43 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ157 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ275 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ263 3 - 5; 19:15 - 21:30  04/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ085 3 - 5, 09:30 - 11:45 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE481 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ186 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 3 S4XTKSZ006 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S4SHSZ186 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS018 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ164 2 - 4 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ176 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 S9SHEZ087 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 05/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ039 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS020 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS243 3-5-7, 17:45-19:15 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS016 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S2SHSZ126 3 - 5 - 7, 9:00 - 11:15 06/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Câp tốc S3XTEZ285 2-3-4-5-6; 10:15-11:45 06/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ088  3 - 5 - 7,  08:00 - 10:15 06/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ268 3 - 5; 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ301 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE048 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ273 T7-CN;14:00-16:15 08/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ263 T7 - CN, 9:00 - 11:15 09/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S8ETEZ002 T7 CN , 15:00 - 16:30 09/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE038 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS017 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX280 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS244 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE046 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S3XTXZ196 2-4-6;17:45-19:15 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S8SOX002 2 - 4, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ165 2 - 4 -6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ191 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE034 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 10/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ201 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ205 2-4-6;19:30-21:00 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ065 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ265 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ267 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX014 3-5, 19:30-21:30 11/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ195 3 - 5, 19:15 - 21:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ014 2 - 3 - 4 - 5- 6, 08:00 - 09:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE036 3 - 5, 19:15-21:30 11/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ223 3 - 5; 17:45 - 20:00 11/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ089 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS289 2-4-6, 18:00-19:30 12/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ058 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 12/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ264 2 - 4 - 6; 10:15 - 11:45 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE479 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS021 3-5, 19:30-21:45 13/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ096 3 - 5, 19:15 - 21:30 13/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ302 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ129 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ115 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ144 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 14/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ178 2 - 4 - 6; 14:00 - 15:30  14/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS019 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S2SHEZ185 T7 - CN, 13:00 - 15:15 15/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ278 T7-CN;9:00-11:15 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ097 7 - CN, 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 16/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ146 T7 CN, 14:30 - 16:45 16/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ267 T7 - CN; 09:30 - 11:45 16/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS291 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE483 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX017 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ184 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 17/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S5XTEZ190 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 17/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX015 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ092 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX20 2-4-6;19:30-21:00 17/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Cấp Tốc 2 (HSK3) S8HKKEZ015 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 14:00 - 16:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ206 2-4-6;17:45-19:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE480 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX016 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ098 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ128 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 18/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S6SHSZ090 3 - 5; 17:45 - 20:00 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1SNEZ005 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 18/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 S1GDSZ041 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ086 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ148 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ281 2-4-6;17:45-19:15 19/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ283 2-4-6;19:30-21:00 19/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ116 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ225 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ207 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE44 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ066 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ206 T7 - CN, 09:45 - 12:00 23/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S6XTEZ226 Thứ 7 (17:45 - 20:00); Chủ Nhật (9:30 - 11:45) 23/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE405 2-4-6, 19:45-21:15 24/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 4 S1SHXZ083 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 24/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE484 3-5-7, 17:45-19:15 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S5SHEZ187 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ127 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S5SHSZ143 3 - 5, 19:15 - 21:30 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S6SHEZ203 3 - 5; 17:45 - 20:00 25/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ130 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 25/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ195 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ266 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ208 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S3SHEZ159 2-4-6;19:30-21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ265 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S2XTSZ196 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ308 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 27/10/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ179 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 27/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS294 2-4-6, 18:00-19:30 28/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S2XOE014 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS033 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ149 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 29/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ090 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 29/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S2XTEZ268 T7 - CN, 13:00 - 15:15 30/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S4XTXZ194 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ207 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 31/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX027 T7 - CN, 09:45 - 12:00 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ304 T7 - CN, 13:00 - 15:15 25/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ298 T7 - CN, 15:30 - 17:45 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S6XTSZ127 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 24/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ094 7 - CN, 15:30 - 17:45 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 S4XGXZ010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ203 3 - 5, 9:45-12:00 22/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS031 3 - 5, 19:15-21:30 22/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ305 3 - 5, 14:00 - 16:15 20/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Hoa Văn Thiếu Nhi 2 S1ETEZ001 3 - 5; 17:30 - 19:15 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S3XTSZ203 2-4-6;19:30-21:00 19/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ084 2- 4 - 6, 17:45 - 19:15 19/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S9XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 10:15 - 11:45 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ299 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S8SHSZ063 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL004 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ202 T7 - CN, 15:30 - 17:45 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 4 S4XTKXZ005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS030 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S8SHEZ113  3 - 5 - 7 , 17:45 - 19:15 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE023 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S8XTEZ139 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS032 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ201 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 14/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ056 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 S4XTKEZ013 2 - 3 - 4 - 5- 6, 10:00 - 11:30 13/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ302 3 - 5, 9:45-12:00 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S1SHEZ173 3 - 5; 19:15 - 21:30 13/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S1XTEZ262 3 - 5 - 7; 17:45 - 19:15 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S3XTEZ276 2-4-6; 19:30-21:00 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ297 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 Online S1GOS003 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S1XTSZ163 2 - 4 - 6; 13:15 - 14:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 S9ETSZ005 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ055 7 - CN, 15:30 - 17:45 10/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S8XTSZ086 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S9XTEZ093 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 09/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ303 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S9SHEZ084 3 - 5, 19:15 - 21:30 08/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ296 3 - 5, 9:45-12:00 08/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S5XTSZ123 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S9XTSZ054 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS029 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 S9SHSZ038 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 S4XTEZ295 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX023 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 S4SHEZ301 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 Online S4EOS001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 S4XTSZ199 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 01/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 S8XTXZ076 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 29/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 S8SHXZ056 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15  26/08/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE015 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn