Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW003 3-5, 19:30-21:30 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 25/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY032 3 - 5 - 7, 08:00 - 09:30 26/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S9XOY035 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 01/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY013 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY035 3-5-7; 17:45-19:15 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY045 3 - 5, 19:15-21:30 07/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY43 3-5-7 19:30-21:00 07/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY033 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY046 7 - CN, 09:45 - 12:00 11/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY037 7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY036 3-5; 9:30-11:45 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY034 3 - 5 , 09:45 - 12:00 14/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S2XOY014 2-4-6, 17:50 - 19:20 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY047 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY037 3-5 ; 19:30-21:30 16/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY023 2 - 4 - 6,  19:30 - 21:00 17/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S1XOY28 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS012 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 ONLINE S5SOE009 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE007 T7-CN ; 13:00-15:15 28/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 29/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE 3 - 5, 14:00 - 16:15 31/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL005 3 - 5, 19:15-21:30 31/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX12 T7-CN, 9:00-11:15 04/06/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ002 T7 - CN, 9:00 - 11:15 04/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX010 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS015 7 - CN, 13:00 - 15:15 05/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS014 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX008 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 08/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS023 3 - 5, 19:15-21:30 09/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE040 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL002 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 S9XOL002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE001 T7 - CN, 15:30 - 17:45 11/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB001 T7 - CN, 09:45 - 12:00 12/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 S9SOX002 7 - CN, 09:30 - 11:45 12/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX011 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS013 3 - 5, 19:15-21:30 14/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOY002 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 14/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 2 Online S4SGOE001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 15/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 2 Online S1GOE5 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 15/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE014  2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX001 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE015 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 17/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 4 Online S4SGOX003 T7 - CN, 09:45 - 12:00 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS014 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 20/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE039 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 4 Online S3SOX5 2-4-6; 19:30-21:00 20/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS017 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S3XOQ1 2-4-6;18:00-19:30 20/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S3SOE20 3-5-7; 19:30-21:00 21/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 21/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ001 3 - 5, 19:15-21:30 23/06/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE015 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 24/06/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE034 7 - CN, 15:30 - 17:45 25/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW001 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS013 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS015 2-4-6; 20:00-21:30 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/06/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S1XOS9 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 27/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW001 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 28/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL006 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 29/06/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S3XOW2 2-4-6;19:30-21:00 29/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL004 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 30/06/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE042 3 - 5, 19:15-21:30 30/06/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S8SOS002 2 -  4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS014 2 - 3 - 4 - 5 - 6, 09:30 - 11:00 23/05/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY016 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX006 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE019 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY043 2-4-6, 20:00-21:30 23/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE027 T7 - CN, 13:00 - 15:15 22/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE031 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 ONLINE S5SOY011 T7, CN 9:00 - 11:15 21/05/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S8SOY015 3 - 5- 7, 19:30 - 21:00 19/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS011 3 - 5 -7 , 17:45 - 19:15 19/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS013 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY033 2-4-6, 08:30-10:00 18/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm thoại 1 Online S4SOY031 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS021 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa tổng hợp nâng cao 1 online S3XGOY1 3-5-7 18:00-19:30 17/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS009 3 - 5, 19:15 - 21:30 17/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng cao 1 Online S3SGOYZ1 2- 4 - 6; 17:45-19:15 16/05/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY42 2-4-6; 19:30-21:00 16/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX007 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS020 7 -CN, 13:45 - 16:00 14/05/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S1XOW2 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 13/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE026 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 13/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 5 Online S4XOW004 2 - 3- 4 - 5 - 6, 09:45 - 11:15 11/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE014 3 - 5, 19:15 - 21:30 10/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY043 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 2 Online S4EOE001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 07/05/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY016 7 - CN, 15:30 - 17:45 07/05/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 ONLINE S5XOE021 2 - 4 - 6, 8:30 - 10:45 06/05/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS019 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 27/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW003 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 27/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS011 3,5; 19:30-21:30 26/04/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS012 3 - 5, 19:15 - 21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX008 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 23/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE012 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 22/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS010 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 22/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE019 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 21/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 20/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S4SOY030 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY024 3 - 5 - 7, 8:30 - 10:45 19/04/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S8XOS004 2 - 4 - 6, 19:30 -21:00 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS016 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 15/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY029 T2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 Online S4SGOS002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 13/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY041 7 - CN ; 15:30 - 17:45 09/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY042 3 - 5, 19:15 - 21:30 07/04/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE036 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 06/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn