Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 S9SOY018 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY043 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY043 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S3XOY46 3-5-7;19:30-21:00 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY059 T7 - CN, 09:45 - 12:00 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 08/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY044 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY043 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp1 Online S4XOY 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 10/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 ONLINE S5XOY029 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 13/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 ONLINE S5SOX005 3 - 5, 19:15 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE050 3 - 5, 19:15-21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE037 3-5, 19:30 - 21:30 27/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX026 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 30/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS015 T7 14:30 - 16:45, CN 9:00 - 11:15 01/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB005 2 - 3 - 4 - 5- 6, 09:45 - 11:15 03/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL2 2-4-6;19:30-21:00 03/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE039 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 03/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 ONLINE S5SOW002 3 - 5, 19:15 - 21:30 04/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE43 3-5-7;19:30-21:00 04/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 5 Online S4SGOW001 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 Online S4SOS018 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS020 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 ONLINE S5XOX012 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 06/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 ONLINE S5XOS016 3 - 5, 19:15 - 21:30 06/10/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 7 S6SOQ001 3 - 5 - 7; 20:00 - 21:30 06/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW011 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE048 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW007 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE038 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS017 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE046 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S8SOX002 2 - 4, 19:30 - 21:00 10/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE034 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX014 3-5, 19:30-21:30 11/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S4SOE036 3 - 5, 19:15-21:30 11/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S3XOL4 3-5-7;19:30-21:00 11/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S9XOE038 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 Online S4XOB008 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 Online S4XOQ009 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS021 3-5, 19:30-21:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL003 2-4-6, 20:00-21:30 14/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 14/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 S9XOS019 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ003 7 - CN, 15:30 - 17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW005 T7-CN, 9:30-11:45 15/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 Online S4XOL007 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 15/10/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB002 T7,CN 9:00 - 11:15 16/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX017 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 Online S4SOX015 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 17/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S3XOX20 2-4-6;19:30-21:00 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX016 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW012 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 19/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Đàm Thoại Tiếng Quảng Đông Online 1 S9GOX001 7 - CN, 09:30 - 11:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX018 7 - CN, 15:30 - 17:45 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 1 S9XGOY001 7 - CN, 19:00 - 21:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX005 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZ3 Q.BÌNH THẠNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S3XOE44 T7-CN;14:00-16:15 22/10/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 S9SOE017 7 - CN, 09:30 - 11:45 23/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW004 3 - 5 - 7, 17:45 - 19:15 25/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao Online 5 S2XGOW002 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 26/10/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S2XOE014 2 - 4 - 6, 17:50 - 19:20 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS033 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 29/10/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX027 T7 - CN, 09:45 - 12:00 25/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY038 T7 - CN, 09:45 - 12:00 24/09/2022
SHZ2 QUẬN 3
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S2XOQ003 T7 - CN, 13:00 - 15:15 24/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 S6XOE017 2 - 4 - 6; 19:30 - 21:00 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online S4XGOY005 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 23/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS031 3 - 5, 19:15-21:30 22/09/2022
SHZ6 Q.THỦ ĐỨC
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S6XOY019 2 - 4 - 6; 18:00 - 19:30 21/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 ONLINE S5XOL003 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY058 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 21/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S4XOY057 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 5 Online S4SOW002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 18/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 Online S4SOL004 3 - 5 - 7, 19:45 - 21:15 17/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY042 2 - 4 - 6, 08:00 - 09:30 16/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS030 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 16/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S8XOE023 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 15/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 8 Online S4SOB001 3 - 5, 19:15-21:30 15/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY040 2 - 4 - 6, 09:30 - 11:00 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS032 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 14/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 Online S4SOY041 3 - 5, 19:15-21:30 13/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 S9XOW006 2 - 4 - 6, 20:00 - 21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE002 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 Online S4XGOE003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 12/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc Online 1 S4XOY054 2 -3 - 4 - 5 - 6, 10:00 - 11:30 12/09/2022
SHZ1 QUẬN 5
Tiếng Quảng Đông 3 Online S1GOS003 2 - 4 - 6; 17:45 - 19:15 12/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX015 7 - CN, 13:00 - 15:15 10/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S9XOY041 7 - CN, 09:30 - 11:45 10/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW010 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 09/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 S9XOQ002 2 - 4 - 6, 17:45 - 19:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 Online S4XOE044 2 - 4 - 6, 10:00 - 11:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX024 2 - 4 - 6, 14:00 - 15:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX025 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ003 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 Online S4XOS029 2 - 4 - 6, 19:45 - 21:15 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 S4XOY055 2 - 4 - 6, 18:00 - 19:30 07/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 Online S8XOY024 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 07/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 Online S4XOX023 3 - 5, 19:15-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZ9 QUẬN 6
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 S9XOX016 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZ5 Q.GÒ VẤP
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 ONLINE S5XOB001 2 - 4 - 6, 19:30 - 21:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Thiếu Nhi 3 Online S4EOS001 T7 - CN, 10:00 - 11:30 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 Online S4XOW009 T7 - CN, 13:00 - 15:15 04/09/2022
SHZ4 Q.TÂN BÌNH
Tiếng Hoa Đàm Thoại 7 Online S4SOQ002 T7 - CN, 15:30 - 17:45 04/09/2022
SHZ8 THỦ DẦU MỘT
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 Online S8SOE015 3 - 5 - 7, 19:30 - 21:00 16/08/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn