Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY501 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY050 3-5, 19:30-21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY042 T7-CN, 9:30-11:45 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY413 T7-CN, 13:00-15:15 01/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY495 2-4-6, 8:30-10:00 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY412 2-4-6, 10:15-11:45 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY043 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY498 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY414 2-4-6, 19:45-21:15 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY499 T7-CN 9:30-11:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY051 T7-CN, 9:30-11:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY415 2-4-6 15:30-17:00 10/10/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY500 3-5, 13:15-15:30 11/10/2022 Giảm 8% ĐK trước khai giảng
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY416 3-5, 9:30-11:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY451 3-5-7, 8:30-10:00 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE037 3-5, 19:30 - 21:30 27/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE399 2-4-6, 8:30-10:00 28/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 2 TSXGE045 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE477 2-4-6, 19:45-21:15 03/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS287 3-5-7, 17:45-19:15 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX238 3-5, 19:30-21:30 04/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Luyện Thi HSK5 - HSKK Cao Cấp TSHSKWT008 3-5, 19:15-21:30 04/10/2022

Tặng giáo trình đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE481 2-4-6, 18:00-19:30 05/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS020 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 TSXTB071 3-5, 9:30-11:45 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS243 3-5-7, 17:45-19:15 06/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE402 T7-CN, 13:00-15:15 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE022 T7-CN, 15:30-17:45 08/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE038 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS017 2-4-6, 18:00-19:30 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX280 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS244 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE046 2-4-6, 19:45-21:15 10/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 6 TSSGL002 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ076 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGY046 3-5-7, 17:45-19:15 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX014 3-5, 19:30-21:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY019 3-5-7, 18:00-19:30 11/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS289 2-4-6, 18:00-19:30 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS022 2-4-6, 19:45-21:15 12/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE479 3-5-7, 8:00-9:30 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS021 3-5, 19:30-21:45 13/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 6 TSSOL003 2-4-6, 20:00-21:30 14/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW005 T7-CN, 9:30-11:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Nâng Cao 3 TSSGS004 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE478 T7-CN, 15:30-17:45 15/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS291 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE483 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX017 2-4-6, 19:45-21:15 17/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE480 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX016 3-5, 19:30-21:30 18/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 7 (Online) TSXGQ003 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS292 T7-CN, 9:30-11:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 8 (Online) TSXTB072 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX005 T7-CN, 13:15-15:30 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE023 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS293 T7-CN, 13:00-15:15 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 3 TSSNS014 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 3 TSETS013 T7-CN, 15:30-17:45 22/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE405 2-4-6, 19:45-21:15 24/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE484 3-5-7, 17:45-19:15 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7(Online) TSXTQ077 3-5, 19:30-21:30 25/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS294 2-4-6, 18:00-19:30 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 6 TSXGL012 2-4-6, 19:45-21:15 28/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX018 T7-CN, 9:30-11:45 29/10/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 7 TSXOQ002 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE040 T7-CN, 9:30-11:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE475 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY024 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY497 T7-CN, 15:30-17:45 24/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY409 3-5, 15:30-17:45 22/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE400 2-4-6, 19;45-21:15 21/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY411 3-5-7, 18:00 - 19:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS288 3-5, 19:30 - 21:30 20/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY496 2-4-6, 19:45-21:15 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 5 TSXOW004 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE045 2-4-6, 18:00-19:30 19/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 2 TSSNE021 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE396 T7-CN, 15:30-17:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL150 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 5 TSXGW013 T7-CN, 9:30-11:45 17/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY492 3-5, 13:15-15:30 15/09/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE476 2-4-6, 18:00-19:30 14/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS239 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS286 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS240 3-5, 19:30 - 21:30 13/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY052 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY041 2-4-6, 20:00-21:30 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 2 TSXTKE050 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS285 2-4-6, 10:15-11:45 12/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW153 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thiếu Niên 5 TSSNW009 T7-CN, 15:30-17:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY494 T7-CN, 9:30-11:45 10/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL149 3-5, 19:30 - 21:30 08/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE473 2-4-6, 18:00-19:30 07/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY049 3-5, 19:30-21:30 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE468 3-5, 9:30-11:45 06/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX011 3-5, 19:30-21:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 3 TSXTS284 2-4-6, 15:30-17:00 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ075 2-4-6, 18:00-19:30 05/09/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX011 2-4-6, 8:30-10:00 05/09/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn