Lịch khai giảng
Chi nhánh Tên lớp Mã lớp Thời gian học Khai giảng Ưu đãi
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW003 3-5, 19:30-21:30 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY397 2-4-6, 15:30-17:00 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY470 3-5, 13:15-15:30 02/06/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY035 3-5-7; 17:45-19:15 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY468 3-5, 09:30-11:45 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY472 2-4-6; 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY473 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY048 2-3-4-5-6, 08:30-10:00 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY394 2-4-6, 10:15-11:45 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY396 T7-CN, 15:30-17:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY044 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY399 2-4-6; 8:30-10:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY474 2-4-6; 15:30-17:00 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY045 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY400 2-4-6; 19:45-21:15 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY466 3-5-7, 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY036 3-5; 9:30-11:45 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY401 3-5; 13:15-15:30 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Đàm Thoại Cấp Tốc TSSHY385 2-3-4-5-6 ; 10:15-11:45 15/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY037 3-5 ; 19:30-21:30 16/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY402 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY475 T7-CN , 15:30-17:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 1 Online TSXGY044 2-4-6, 08:30-10:00 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS012 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE451 2-4-6, 18:00-19:30 25/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL127 2-4-6, 18:00-19:30 27/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Thương Mại Nâng Cao 4 TSHSGX001 T7-CN, 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 4 TSSHX228 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS021 T7-CN, 15:30-17:45 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE007 T7-CN ; 13:00-15:15 28/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 5 TSSOW001 2-4-6; 20:00-21:30 01/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE029 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW149 3-5; 19:30-21:30 02/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY022 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 4 TSSNX013 T7-CN; 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX278 T7-CN, 15:30-17:45 04/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS011 2-4-6; 8:30-10:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE448 2-4-6; 15:30-17:00 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE038 2-4-6; 18:00-19:30 06/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE384 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS014 3-5; 19:30-21:30 07/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL142 2-4-6; 18:00-19:30 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE452 2-4-6; 19:45-21:15 08/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW150 T7-CN, 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX013 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY021 T7-CN; 9:30-11:45 11/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE449 2-4-6; 10:15-11:45 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW151 2-4-6; 18:00-19:30 13/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 2 TSSHE383 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX009 3-5-7; 17:45-19:15 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE454 3-5; 19:30-21:30 14/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL143 T7-CN; 9:30-11:45 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY018 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 5 TSETW010 T7-CN, 13:15-15:30 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Cấp Tốc 2 (KUAICHE) TSHKE061 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 2 TSSNE019 T7-CN, 13:00-15:15 18/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX010 2-4-6; 18:00-19:30 20/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE455 3-5-7; 17:45-19:15 21/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ070 2-4-6; 19:45-21:15 22/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Trung Cấp 1 TSSZY007 T7-CN; 9:30-11:45 25/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE450 T7-CN, 13:00-15:15 25/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 5 TSNOW001 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 3 TSSOS013 2-4-6; 18:00-19:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS015 2-4-6; 20:00-21:30 27/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 3 TSSHS238 3-5; 19:30-21:30 28/06/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 7 TSXTQ071 3-5 ; 9:30-11:45 12/07/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cao Cấp 2 TSXGB002 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 2 TSXTE440 2-4-6, 18:00-19:30 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 3 TSXGS020 2-4-6, 19:45-21:15 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY043 2-4-6, 20:00-21:30 23/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY471 T7-CN, 13:00-15:15 21/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Cấp Tốc 1 TSXTKY049 2-3-4-5-6, 10:15-11:45 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY033 2-4-6, 08:30-10:00 18/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY390 3-5 ; 15:30-17:45 17/05/2022

Giảm 8% đăng kí trước khai giảng

SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY463 2-4-6; 8:30-10:00 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 4 TSXTX277 2-4-6, 19:45-21:15 16/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY467 T7-CN, 09:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 1 TSXOY042 T7-CN, 9:30-11:45 14/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 6 TSXTL140 3-5, 15:30-17:45 12/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY393 2-4-6; 18:00-19:30 11/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY389 3-5 ; 9:30-11:45 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY395 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL103 3-5, 19:30-21:30 10/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 4 TSXOX005 T7-CN, 09:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 4 TSNOX003 T7-CN, 9:30-11:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 3 TSNOS004 T7-CN; 15:30-17:45 07/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Nâng Cao 4 TSXGX012 2-4-6, 19:45-21:15 04/05/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 3 TSXOS011 3,5; 19:30-21:30 26/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 6 TSSHL108 2-4-6 ; 10:15-11:45 25/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE036 T7-CN ; 9:30-11:45 23/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 2 TSSOE028 2-4-6 ; 20:00-21:30 20/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 5 TSXTW144 3,5; 19:30-21:30 19/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 2 TSXOE034 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 4 TSSOX005 2-4-6 ; 20:00-21:30 18/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp Online 6 TSXTL139 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại 1 TSSHY388 T7-CN ; 13:00-15:15 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Đàm Thoại Online 1 TSSOY032 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên 1 TSSNY020 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Nhi 1 TSETY017 T7-CN ; 15:30-17:45 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Hoa Văn Thiếu Niên Online 2 TSNOE006 T7-CN ; 13:15-15:30 16/04/2022
SHZTS QUẬN 1
Tiếng Hoa Tổng Hợp 1 TSXTY462 T7-CN; 13:00-15:15 16/04/2022
Logo Bottom

 Hotline: 028 7106 6262

 Email: tuvanshz@hoavanshz.com

 Thời gian làm việc: Sáng 8h00 - 12h00; Chiều: 14h00 - 21h00

Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi  Kết nối chúng tôi Kết nối chúng tôi

Kết nối chúng tôi

© Copyright 2020, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn